Väljaanne ei kujuta endast müügipakkumist. See ei ole alus kaebuse esitamiseks. Esitletud fotod on näidispildid, mitte aga toodete tegelikud fotod.

Spooni tegelik toon ja faktuur võivad erineda reklaammaterjalides esitletust. Toonidest tehtud fotod ei saa olla kaebuste aluseks.

Directories

Files