Väljaanne ei kujuta endast müügipakkumist. See ei ole alus kaebuse esitamiseks. Esitletud fotod on näidispildid, mitte aga toodete tegelikud fotod.